Nieuw-Apostolische Kerk Lelystad    

Klik hier om de ondertitel te bewerken


Kroniek van de gemeente Lelystad

-------------------------------------------------

1979

---

De kroniek begint in 1979. Lelystad was toen nog geen zelfstandige gemeente en de broeders en zusters gingen in Harderwijk naar de dienst, waar Priester Van Eikenhorst voorganger was. In een bijzondere dienst in dat jaar ontving de familie Deubel de 25 jarige huwelijkszegen (21 januari:), evenals de familie Wester op 4 februari. Op 11 maart werd zuster Schledz aanvaard en werden 2 kinderen gedoopt. Later, op 20 mei was er een wederopname, een aanvaarding en een doop. Op 24 juni was er de verzegeling van 4 volwassenen en 4 kinderen.

Op 2 oktober werd Henk Wester gecremeerd, die 26 september was overleden. Dit was de eerste dienst die in Lelystad werd gehouden.

Op 6 november werd de gemeenschap Lelystad opgericht als 'dochter-gemeente' van Harderwijk tijdens een samenkomst met Districtsapostel G. Pos in het huis van de familie Wester, Breehorn 49 te Lelystad. Hij zei o.a: 'Lelystad zal in het "nieuwe land" het missiegebied zijn van het district Utrecht.' Priester G. van Eikenhorst van Harderwijk werd als voorganger aangesteld. Als hulp voor de verzorging van de gemeente Lelystad werd de voorganger van de gemeente Voorthuizen, Priester T. Lups, toegewezen. Als diaken voor de gemeenschap werd broeder H.J. Wester aan de beide priesters als hulp gegeven. Broeder F. Deubel jr. kreeg als organist en dirigent een taak toebedeeld. Tijdens deze bijeenkomst waren aanwezig: Districtsapostel G. Pos, Districtsevangelist R. Bloem, de priesters G. van Eikenhorst en T. Lups, alsmede 15 broeders en zusters uit Lelystad.

Er was een locatie gevonden om de diensten in Lelystad te houden, nl. in het gemeenschapscentrum 'Agora', waar de eerste dienst werd gehouden op 8 november 1979. In deze dienst werd gediend door Districtsevangelist R. Bloem. De priesters Van Eikenhorst en Lups en broeder Wester dienden aan het altaar mee. Er waren 47 personen aanwezig, waaronder 3 gasten.

Zondagmiddag en donderdagavond werd hier dienst gehouden, terwijl op zondagmorgen de dienst voorlopig nog in Harderwijk gehouden werd.

Op 11 november, tijdens een dienst in Harderwijk, kreeg familie Westerhelweg de 40-jarige huwelijkszegen.

Op 9 december was de eerste evangelisatie en gastendienst in Lelystad. Districtsevangelist R. Bloem leidde deze eerste evangelisatie en gastendienst. Aanwezig waren: Districtsevangelist Bloem, Priesters Van Eikenhorst, Lups, H. Boshuis, Van Rhenen en Van der Biezen jr. (districtsjeugdleider). De jeugd uit het district Utrecht had uitgenodigd voor deze dienst en vormde gedurende deze dienst het koor, samen met de koorleden van de gemeente Lelystad. Totaal waren in deze dienst 95 zielen aanwezig waaronder 59 die tot de jeugd behoorden en vier gasten.


1980

---

Op 3 februari 1980 was de eerste aposteldienst in Lelystad. Tijdens deze dienst van Districtsapostel Pos dienden mee: Districtsevangelist Bloem, de voorganger Priester Van Eikenhorst, de herders Van der Laan en Kooij, Gemeente-evangelist Kamphuis en Priester Achterberg.

De locatie waarin de eerste diensten werden gehouden, was verre van ideaal: er werd veel hinder ondervonden van andere aktiviteiten in de 'Agora' tijdens de diensten; soms was het zo erg dat het geluid van 'moderne' muziek het woord van de dienaren overstemde. Er werd daarom naarstig gezocht naar een andere locatie, waar ongestoord dienst kon worden gehouden. Eindelijk lukte het een passender ruimte te kunnen huren. Vanaf 6 maart 1980 vonden de diensten plaats in de School voor Volwassenen, 't Kofschip 5 te Lelystad. Gemeenschap Lelystad had hier de beschikking over een lokaal voor het houden van de diensten, een lokaal om tijdens de zondagmiddagdienst zondagschool te houden en tevens een lokaal welke als consistorie en kinder-crêche kon worden gebruikt; door middel van een geluidsinstallatie kon de dienst in de crêche worden gevolgd.
In deze eerste dienst werd gediend door de priesters Van Eikenhorst en Lups. Er waren 17 broeders en zusters aanwezig.
De organist/dirigent broeder F. Deubel jr., verliet helaas de gemeenschap: het gezin verhuisde naar Nieuwegein. Broeder D. Schledz en zuster J. Smits bespeelden vanaf deze dag tijdens de zondagdiensten het orgel bij toerbeurt. Broeder H.J. Wester nam 's zondags de taak van dirigent waar. Op de donderdagavonden kwamen afwisselend de broeders J. Mulder, E. van Klaveren en R. Scholten, uit de gemeente Naarden-Bussum naar Lelystad. De zangkoorrepetities werden onder de leiding van voornoemde broeders donderdagsavonds na afloop van de dienst gehouden.

Vanaf 9 maart werd iedere dienst in Lelystad gehouden. In deze eerste zondagmorgendienst werd voorgegaan door de priesters Van Eikenhorst en Pepermans. Er waren 24 broeders en zusters, en één gast aanwezig.

In de dienst van 30 maart die in Harderwijk werd gehouden, vond de confirmate plaats van Lodewijk Wester, Arnold Kamminga en Ronald Heersema.

Op 7 december werd zuster Kooij in de gemeente werd voorgesteld.

1981

---

De gemeente Lelystad werd vanaf 1 januari 1981 een zelfstandige gemeente. Voorganger van de gemeente bleef Priester G. van Eikenhorst.

In het crematorium Ölandhorst te Lelystad werd op 21 januari voor de heengegane broeder P. Westerhelweg uit Dronten, welke behoorde tot de gemeente Lelystad, een rouwdienst gehouden. Deze dienst werd geleid door de voorganger van de gemeente Lelystad, Priester Van Eikenhorst. Herder Van der Laan en Priester Lups dienden mee tijdens deze rouwdienst. Er waren 105 zielen aanwezig, onder welke 61 zangers van het districtskoor.

Op Palmzondag 12 april was de eerste confirmatie in de gemeente Lelystad. Twee jonge ranken werden deze dag geconfirmeerd: broeder Eric Kamminga en zuster Aida Halfhide. Voorganger Priester Van Eikenhorst leidde de dienst en voltrok de confirmatie. Priester Smit uit Zeist diende mee.

1982

---

Op 7 februari 1982 was er geen priester aanwezig. Het werd een korte dienst, zonder Heilig Avondmaal, waarin broeder Wester diende.

14 Maart, 's middags, was er een gastendienst in Lelystad. De jeugd uit het district Utrecht had zaterdag geholpen bij het uitnodigen van zielen voor deze gastendienst. Zondagmiddag voor de dienst, had een gedeelte van de jeugd uit Naarden-Bussum nogmaals zielen uitgenodigd.
Districtsevangelist R. Bloem leidde de dienst waarin Herder Ambeek en Priester Van Eikenhorst meedienden. Gemeente Lelystad mocht 71 zielen, waaronder 3 gasten, begroeten.

In Lelystad werd op 16 april een informatiedag gehouden voor nieuw gevestigde bewoners. Alle verenigingen en kerkelijke instellingen uit Lelystad waren hiervoor uitgenodigd en op deze informatieve markt, welke plaatsvond in de Agora, vertegenwoordigd. Ook de Nieuw-Apostolische Kerk in Lelystad nam deel aan deze manifestatie. De presentatie welke door opzet en verzorging in vergelijking met andere kerkgenootschappen voortreffelijk op de bezoekers overkwam, was er mede de oorzaak van dat de stand veel belangstelling trok. Tijdens deze informatiedag werden ruim 400 uitnodigingen tot het bijwonen van een van de diensten uitgereikt.

Er vond enige wijziging plaats met betrekking tot het zangkoor. De broeders uit Naarden-Bussum die de leiding hadden van de zangkoorrepetities, werden onder dankzegging voor de moeite en offers die zij hiervoor hadden gedaan en gebracht, van deze taak ontheven. Broeder F. Deubel sr., de districtsdirigent, had voortaan de leiding in de zangrepetities. De voortreffelijke wijze waarop broeder Deubel het zangkoor van Lelystad opleidde, was reeds spoedig merkbaar in de manier van uitvoering van de liederen.

Op 25 juli was er geen priester aanwezig. Het werd een korte dienst, zonder Heilig Avondmaal, waarin broeder Wester diende.

In de morgendienst van 21 november, welke geleid werd door de voorganger van de gemeente Lelystad, Priester G. van Eikenhorst, werd de eerste heilige waterdoop in de gemeenschap Lelystad verricht, en wel aan: Maureen Renate Schledz, dochter van Dieter Schledz en Renate Traute Schledz - Neuhaus. Er waren 45 zielen, waaronder 6 gasten, aanwezig.

Voor de tweede maal werd in een dienst door de voorganger, Priester G. van Eikenhorst de heilige waterdoop verricht. Dit maal, op 5 december, aan: Annemieke Froukje van den Brink, dochter van Herman van den Brink en Maaike Froukje van den Brink - Kuiper. Er waren 48 zielen, waaronder 5 gasten, aanwezig.

Priester H. Witteveen, uit de gemeenschap Utrecht-Zuid, werd door Districtsapostel als hulp aan de voorganger voor de gemeente Lelystad gegeven. Priester Witteveen werd in het bijzonder belast met de verzorging van de zielen in Lelystad.

1983

---

Op 27 maart 1983 was er geen priester aanwezig. Het werd een korte dienst, zonder Heilig Avondmaal, waarin broeder Wester diende.

Op donderdagavond 2 jni werd dienst gehouden in gehouden in een woonhuis, nl. bij de familie Smits.

Op 24 juli hebben broeder De Jong en zuster Kooij afscheid genomen.

De eerste verzegelingsdienst in Lelystad was op 25 september. In deze middagdienst droeg Districtsapostel Pos de Heilige Geest af aan Maureen Renate Schledz en Annemieke Froukje van den Brink.

Op 27 november was er uitwisseling van dienaren: in Lelystad dienden deze zondag priesters uit het district Arnhem. 's Morgens waren dit de priesters Meeboer en De Bruin; 's middags de priesters Dokter en Duinkerken.

1984

---

In de dienst van 15 januari 1984 kreeg familie Heersema de 25 jarige huwelijkszegen.

Familie Wilbers, afkomstig uit Veendam, kwam naar Lelystad en werd in de middagdienst van 5 februari aan de gemeente voorgesteld.

Na een dienst van 25 maart, geleid door Districtsevangelist R. Bloem, werd broeder H.J. Wester ontlast van de functie als hulp-dirigenten en werd broeder G. Wilbers aangewezen als dirigent. Br. Deubel trad stilzwijgend als dirigent terug.

In een dienst op 8 april, welke in Almere werd gehouden, werd door districtsapostel G. Pos, broeder G. Wilbers als onderdiaken ingesteld voor de gemeente Lelystad, het ambt dat hij in Veendam ook bekleedde. Tevens ontving broeder Wilbers het jeugdleiderschap voor onze gemeente.

Op zondag 29 april was er een uitwisseling van dienaren en dienden priesters uit het district Groningen in Lelystad. 's Morgens was dit Priester Flikkema en 's middags Priester Tielens.

Op donderdagavond 23 augustus werd dienst gehouden in het huis van de familie Wester.

Op donderdag 20 september waren na afloop van de dienst, de broeders en zusters van de gemeente Lelystad, in het huis van de familie Horsting, getuige bij het afdragen van de zegen op hun 50 jarig huwelijksfeest, door de voorganger, Priester G. van Eikenhorst.

Tijdens een dienst op 27 september, Districtsapostel G. Pos hield in de kleine zaal van de 'Ontmoetingskerk', ontving broeder Wilbers het diaken-ambt. In deze dienst diende o.a. Districtsevangelist Bloem mee.

Op donderdagavond 18 oktober werd weer dienst gehouden in een woonhuis, opnieuw bij de familie Wester.

Op 7 december was er een adventsavond in Lelystad, waarop 43 gasten werden begroet. Totaal waren op deze avond, uitgezonderd de zangers, 184 zielen aanwezig. De reacties van de gasten waren zeer positief.

1985

---

Op donderdagavond 24 januari 1985 werd weer dienst gehouden in een woonhuis, dit keer het huis van de familie Schledz.

In de aposteldienst in Harderwijk op 10 maart werden door Districtsapostel Pos twee baby's verzegeld: van de familie Vastenhoud en van de familie Deubel. Priester Van Eikenhorst, werd in deze dienst onder dankzegging door Apostel Pos in de rust gezet voor de gemeenschappen Harderwijk en Lelystad. Als voorganger kreeg Lelystad Priester H. Witteveen en Harderwijk Priester O. Heeres. Broeder Wilbers kreeg het priester-ambt voor de gemeente Lelystad.

In de ochtenddienst van 21 april, welke gehouden werd door Districtsevangelist Bloem, ontving Evelien José, dochter van familie Wilbers de heilige waterdoop.

In mei trouwden Roel Hendriksen en Tanja Schouwenaar en kwamen na hun huwelijksreis voor vast in Lelystad wonen.

In de ochtenddienst van 2 juni werd zuster Doorgeest voorgesteld in de gemeenschap.

In juli legde Pr. Wilbers zijn taak als dirigent af en br. Hendriksen volgde hem officieus op.

Op deze donderdagavond 27 juni werd opnieuw dienst gehouden in het huis van de familie Schledz.

Op 21 juli werd de wijngaardarbeid gezegend met de eerste aanvaarding in Lelystad: de heer H. Buitenhuis.

In een feestelijke dienst op donderdagavond 3 oktober werd door Districtsapostel G. Pos, de Heilige Geest afgedragen aan Hendrikus Buitenhuis en Evelien José Wilbers. In deze dienst werd meegediend door Districtsevangelist Bloem, Priester Smit en Priester Wilbers.

Op de avond van 6 november werd weer dienst gehouden in een woonhuis, dit maal in het huis van de familie Wilbers.

In de Ontmoetingskerk aan de Kwelder, hield Priester Vrugtman, districtsjeugdleider van het district Arnhem, 's middags 10 november een jeugddienst voor het district Utrecht.

In deze periode was men ook in de NAK strenger dan in latere jaren. In dit kader gebeurde het dat in de ochtenddienst van 15 december door Districtsevangelist R. Bloem aan een jonge zuster toestemming werd verleend weer deel te mogen nemen aan het Heilig Avondmaal. Priester H. Witteveen werd in deze dienst ontheven van zijn taak als verzorger van de gemeente Lelystad (in feite is hij nooit echt voorganger geweest). In zijn plaats werd door de districtsevangelist in opdracht van de districtsapostel, Priester G. Wilbers aangewezen.

1986

---

In een dienst op 5 januari 1986 die gehouden werd door Districtsapostel Pos, ontving Priester G. Wilbers het ambt van gemeente-evangelist en het voorgangerschap van Lelystad.

Br. Roel Hendriksen werd op 6 januari officiëel dirigent/organist van Lelystad.

Op 20 april, in een dienst die te Hilversum door Districtsapostel G. Pos werd geleid en waarin Districtsevangelist R. Bloem en zijn vrouw de zegen ontvingen op hun 40 jarig huwelijk, werd aan Gemeente-evangelist G. Wilbers het ambt van districtsevangelist afgedragen.

Het jonge echtpaar Elske de Lange - Tinbergen en Wim de Lange (niet apostolisch) zijn in augustus in Lelystad komen wonen.

Op woensdagavond 8 oktober had de familie Mulder afscheid genomen van de gemeenschap Soest. Vanaf die dag konden ze helemaal in de gemeenschap Lelystad hun plaats innemen en kon Priester Mulder zijn gaven voor 100% voor onze gemeenschap aanwenden.

Opziener Sepers bracht zijn eerste bezoek aan Lelystad op 5 november, Dankdag voor de Oogst. Priester Mulder, Districtsevangelist Wilbers en Districtsevangelist Bloem dienden aan het altaar mee. Na afloop van de dienst bood onze voorganger de opziener als aandenken een stropdas aan met het symbool van de Flevopolder, een kiekendief, namens iedereen van de gemeenschap Lelystad.

1987

---

Broeder Horsting overleed en werd op 6 januari 1987 begraven. De rouwdienst werd geleid door Districtsevangelist Wilbers.

Op 22 februari, 's morgens, werd Jeffrey Halfhide gedoopt door Districtsevangelist Wilbers.

Op donderdagavond 26 februari, in de Bethelkerk, werd Jeffrey Halfhide verzegeld en Daan Hendriksen gedoopt en verzegeld, door Districtsapostel Pos. Br. Ruud Kamminga ontving het onderdiaken-ambt.

Het districtskinderkoor zong in Lelystad, in de middagdienst van 15 maart.

Iwan Smits werd geconfirmeerd in Amersfoort, 's morgens 12 april 1987 in een dienst die, werd geleid door Districtsevangelist Wilbers.

In de ochtenddienst van 3 mei werd Marlex van Keulen opgenomen in de gemeenschap Lelystad. De dienst werd geleid door Districtsevangelist Bloem. Districtsevangelist Wilbers, Priester Mulder en br. Kamminga dienden mee.

In de districtsdienst op 31 mei in Hilversum, geleid door Apostel Pos, werd Districtsevangelist Wilbers tot districtsvoorganger benoemd en werd br. Van Keulen verzegeld.

Op 2 augustus werd familie Stad, afkomstig uit Zaandam voorgesteld.

Kort voor zijn opname, verhuisde de heer J. Hendriks naar Roden, waar de opname plaatsvond. Op 20 augustus werd afscheid van hem genomen.

De weekdiensten werden altijd op donderdag gehouden. Vanaf 2 september werd dat woensdag, zoals overal in het district Utrecht.

Wegens een open dag van de School voor Volwassenen op 9 september, kon er geen dienst gehouden worden, daarom 'nodigden wij onszelf uit' bij de gemeenschap Harderwijk.

Br. H. van der Made uit Utrecht, leidde jarenlang de getuigenarbeid in Lelystad. Op 7 oktober nam hij hiervan afscheid

's Middags 18 oktober werd in de Ontmoetingskerk een dienst gehouden, geleid door Apostel Pos, waar de jeugd van district Friesland en district Utrecht ook aanwezig was. Priester Pegels uit Voorthuizen werd benoemd tot priester en tot de nieuwe districtsjeugdleider. Opziener Sepers diende ook mee.

Op 8 november werd Tim Wilbers gedoopt door Opziener Sepers.
Op 20 december werd Tim Wilbers verzegeld, in een dienst in Amersfoort om 18.00 uur.

1988

---

Familie Kamminga was 25 jaar getrouwd en in de ochtenddienst van 10 januari 1988 die geleid werd door Priester Witteveen, werd de huwelijkszegen afgedragen in de ochtenddienst.

Onder de naam 'Godsdienstonderwijs voor volwassenen' vond op donderdagavond 17 maart de eerste bijeenkomst plaats van een aantal broeders en zusters, onder leiding van Priester Mulder, waarin een bepaald onderwerp werd besproken. Deze bijeenkomsten vonden ca. eenmaal per maand plaats, steeds bij iemand anders thuis, gedurende ongeveer een jaar. Deze eerste keer was het bij de familie Wilbers en het onderwerp was: Waarom ben ik Nieuw-Apostolisch?

In de ochtenddienst van 17 april die werd geleid door Opziener Kamstra, werd. Jacob de Lange werd gedoopt.

Op 26 juni was er een kinderdag in Amersfoort. Apostel Sepers leidde 's morgens de dienst.

Zr. Baars vertrok naar Baarn. In de ochtenddienst vzn 31 juli nam zij afscheid.

Wegens een open dag van de School voor Volwassenen, konden wij deze woensdagavond niet in ons gebouw dienst houden en daarom moest weer worden uitgeweken naar Harderwijk.

Jacob de Lange werd door Apostel Pos verzegeld in de middagdienst van 23 oktober in Hilversum.

In de middag van 27 november ging Apostel Sepers in Lelystad voor.

1989

---

's Middags 29 januari 1989 werd Mariëtte Hendriksen gedoopt, in een dienst die werd geleid door Districtsevangelist Wilbers en waarin ook Districtsevangelist Peters aanwezig was. Er werd tevens afscheid genomen van de heer Van der Tas en mevrouw Notmeijer, die geruime tijd als gasten in de diensten aanwezig waren. Ze vertrokken naar Alkmaar.

Br. Hendriks, die inmiddels was verzegeld, verhuisde op 1 maart van Roden naar Swifterbant en behoorde weer tot de gemeenschap Lelystad.

In de woensdagavonddienst op 14 juni, die werd geleid door Apostel Sepers, werd Mariëtte Hendriksen verzegeld. Priester Mulder, die al geruime tijd in Lelystad diende, werd nu officiëel voorganger. Hij volgde Districtsevangelist Wilbers op. Familie Wilbers nam in deze dienst afscheid: zij waren verhuisd naar Nieuwegein.

Op 5 juli, 21 juni en 30 augustus hadden wij dienst in Harderwijk doordat wij deze woensdagavonden niet in ons gebouw terecht konden, in het laatste geval wegens een open dag van de School voor Volwassenen.

Op zondagochtend 8 oktober werd Karin de Lange gedoopt. Priester Mulder leidde deze doopdienst.
Vanaf zondag 12 november werd na de ochtenddienst, aan ieder gezin of iedere alleenstaande, een briefje uitgedeeld met daarop de bijbeltekst van de dienst geprint.

De zondagmiddagdienst van 3 december werd geleid door Apostel Sepers. Karin de Lange werd hierin verzegeld.

In navolging van de gemeenschap Roden, werd ook in Lelystad een maandelijks mededelingenboekje ingevoerd. Op 31 december werd het eerste exemplaar uitgedeeld, per gezin een. Behalve de normale mededelingen, zoals tijden van bijzondere diensten, zangkoorrepetities, e.d. is, bevatte het blaadje een voorwoord van de voorganger, lijstjes van personen die voor de bloemen en het gebouw zorgen, en van verjaardagen. Verder stonder er verslagen in van belangrijke gebeurtenissen in en wat broeders en zusters inbrengen, en ook gedichten, spreuken, e.d. Als laatste was er een pagina met belangrijke adressen en de tijden van de diensten.

1990

---

De School voor Volwassenen verhuisde. Het gebouwtje waarin de diensten plaatsvonden, werd korte tijd daarna overgenomen door de Agrarische School. Op 27 juni 1990 vond de verhuizing plaats en de gemeenschap Lelystad moest daarom uitwijken naar Harderwijk.

In de wijngaardarbeid werd kennisgemaakt met br. Nouwen die vroeger al verzegeld was. Hij en zijn vrouw werden in de ochtenddienst van 7 oktober (opnieuw) opgenomen in de gemeenschap. De dienst werd geleid door Districtsevangelist Wilbers en Priester Mulder.
In de ochtenddienst van 21 oktober die werd geleid door Apostel Sepers, werd zr. Nouwen verzegeld. Districtsevangelist Wilbers, Priester Mantel en Priester Van Klaveren dienden mee.

Op 2 december werd de laatste dienst in het oude gebouw in 't Kofschip gehouden. De dienst werd geleid door Priester Flier en Priester Van Midlum.
Op 6 december werd het nieuwe gebouw voor het eerst in gebruik genomen. Het gebouw diende eerst als kleuterschool in het scholenkomplex 'Horizon' in de wijk Wold. De weken hieraan vooraf zijn broeders en zusters druk bezig geweest met het opknappen van het gebouw. Professionele hulp was er onder leiding van Priester Heeres. Veel dingen, zoals het altaar en de stoelen, konden wij overnemen van de gemeenschap Voorthuizen, die kort hiervoor een geheel nieuw kerkgebouw had gekregen, nadat men ook daar tot dan toe in een school dienst had moeten houden. De dienst werd geleid door Districtsevangelist Wilbers en er werd meegediend door Priester Lups, Priester Heeres, Priester Witteveen, Gemeente-evangelist Nijhof en Onderdiaken Ruud Kamminga.

1991

---

Zr. Anneke Alders en haar vriend Awo Alabi kwamen uit de gemeenschap Stadskanaal naar Lelystad en werden op 15 januari 1991 aan de gemeenschap voorgesteld.

Op 28 april was er voorgangersuitwisseling. 's Morgens dienden in Lelystad Gemeente-evangelist Philipson en Priester Klene; 's middags dienden Herder De Jong en Priester De Bruyn.

Mieke Hendriksen, het derde kind van Roel en Tanja, werd op 16 juni gedoopt.

Br. Ruud Kamminga gaf zijn ambt terug (24 juli) en de hele familie Kamminga kwam daarna niet meer in de gemeenschap.

Vanaf 1 september werden de middagdiensten om 17.00 uur i.p.v. 16.00 uur gehouden.

Woensdagavond 9 oktober was er zo'n dichte mist dat geen dienaar kon komen om de dienst te leiden. Er werd alleen een lied gezongen, gebeden en koffie gedronken.

In oktober kwamen Zr. Elly Janse en haar zoon Reindert naar Lelystad.

2 November: Vanmorgen was er een 'open dag' en 'open huis' in ons gebouw, nadat eerder in de buurt uitnodigingskaartjes waren rondgebracht. Het duurde van 11.00 tot 15.00 uur. Broeder Aalders had het georganiseerd en had min of meer de leiding. Behalve een aantal mensen die kennissen of familie waren van broeders en zusters, was er vanmorgen een vrouw en vanmiddag een echtpaar uit eigen beweging gekomen.

In de ochtenddienst van 24 november werd Awo Alabi opgenomen en Reindert de Vries, zoon van zr. Janse gedoopt.

Familie Van der Tas - Notmeijer kwam in december weer terug in Lelystad.

Op 29 december was er een dienst met Apostel Sepers in Lelystad. Awo Alabi en Mieke Hendriksen werden hierin verzegeld en Broeder Nouwen werd diaken.

1992

---

In januari 1992 kwam familie Posthumus in Dronten wonen en werden in de gemeenschap Lelystad opgenomen.

Op woensdag 26 februari bezocht Districtsapostel Pos onverwachts Lelystad.

In de dienst op 5 april, waarin Pr. Mulder en Pr. Pegels voorgingen, werd Bart de Lange gedoopt.

Zuster Horsting overleed op 5 april en werd gecremeerd op 10 april.

Familie Kranghand uit Biddinghuizen, met drie kleine kinderen, gingen in augustus deel uitmaken van gemeenschap Lelystad. Ze waren wel aanvaard maar nog niet verzegeld. In september werden ze officieel door Pr. Mulder voorgesteld.

In de dienst op 11 oktober, geleid door Districtsevangelist Wilbers werd 1 minuut stilte gehouden vanwege de vliegramp in de Bijlmer.

Alle vijf leden van het gezin Kranghand plus Bart de Lange werden verzegeld op 11 november, in een dienst die geleid werd door Apostel Sepers waarin meegediend werd door Districtsevangelist Wilbers, Vonk uit Rotterdam, Pr. Brodzky, Pr. Stuurman, Pr. Pegels en Pr. Mulder).

1993

---

Met ingang van 1993 kreeg ons mededelingenboekje, mede door modernere apparatuur en software, een nieuw uiterlijk en ook een nieuwe naam: de Wijzer: het wijst de broeders en zusters op een aantal dingen en hopelijk worden zij er ook wijzer van.

Districtsevangelist Wilbers was zondagmiddag 7 februari ingedeeld in Lelystad. Maar door een kapotte verwarming moest worden uitgeweken naar Harderwijk.

Anita Pieterman uit Groningen maakte een tijdlang deel uit van de gemeenschap Lelystad maar nam 24 maart afscheid en ging terug naar Groningen.

In een gecombineerde dienst samen met en in Voorthuizen, geleid door Districtsapostel Pos, werd op 4 april Joost Mulder geconfirmeerd.

In april werd onze gemeenschap uitgebreid met familie Beun (afkomstig uit Apeldoorn), en tijdelijk voor een paar maand met Jolanda Boelsma uit Emmeloord.

Op 27 juni werd afscheid genomen van familie Nouwen: zij vertrokken naar Vlissingen.

8 Augustus: Door privé-omstandigheden ging br. Hendriksen meestal naar de dienst in Harderwijk en kon in Lelystad geen dirigent en organist meer zijn. Pr. Mulder speelde orgel als hij er was en zr. De Lange dirigeerde.

Br. Schledz vertrok in augustus naar Duitsland.

Laat in de avond van 7 september ontdekte de politie een poging tot brandstichting in ons gebouw.

Apostel Sepers diende in Lelystad in de ochtenddienst van 26 september.

Priester Pegels raakte overspannen en werd op non-actief gesteld.

Zo eindigde het jaar 1993, een jaar waarin er in onze gemeenschap opvallend veel echtscheidingen waren.

1994

---

Vanaf begin 1994 werden de zangrepetities niet meer op maandagavond gehouden, maar 's woensdags na de dienst.

Op woensdag 16 februari was er een dienst met Apostel Sepers.

In het kader van het AdoptiePlan Suriname, verbleef familie Wester in de maanden juli, augustus en september in Suriname en deden daar uitgebreid verslag van.

Marjolein Wieringa trouwde op 22 juli met Willem Hutzezon; op 24 juli ontvingen ze in de dienst de huwelijkszegen.

Priester Pegels nam op 28 augustus afscheid als districtsjeugdleider.

In oktober ging zr. Van Dontselaar deel uitmaken van de gemeenschap Lelystad.

Vanaf 27 november konden we een aantal weken geen dienst houden in het gebouw en werd gebruik gemaakt van de woning van familie Smits.

1995

---

Vanaf januari 1995 werd de zondagmiddagdienst en de weekdienst niet meer bij fam. Smits gehouden, maar konden we gebruik maken van de grote kerkzaal in het kerkgebouw 't Lichtschip in de wijk Gondel. De weekdiensten moesten worden verplaatst naar de donderdag.
Zondagmiddag 8 januari was de eerste dienst in 't Lichtschip.

Maandag 30 januari was er een thema-avond bij br. Hendriks over Abraham, na een studie van br. Posthumus.

Eind januari kwamen Marcèl van den Wijngaarden en Antoinette Orsel van Veendam naar Lelystad.

Het kerkgebouw 't Lichtschip werd door meerdere kerken gebruikt, daarom konden we er niet altijd terecht als wij dat zouden willen. Zo ook op Goede Vrijdag 14 april, toen werd weer bij fam. Smits dienst gehouden.

Br. Emiel Janse uit Zuid-Afrika, familie van zr. Janse, werd op 7 mei aan onze gemeenschap voorgesteld.

Donderdag 22 juli was er een aposteldienst in 't Lichtschip.

Zaterdag 10 juni was er een gemeentemiddag georganiseerd in het Wisentbos om de gemeenschapszin te bevorderen, met sport en spel en een barbecue.
Begin oktober vertrok familie De Lange voor een half jaar naar Amerika.

Op zondagmiddag 8 oktober was er een aposteldienst in 't Lichtschip.

Eind oktober bleek er voor de tweede keer in ons gebouw in de Wold ingebroken te zijn. Dit keer waren de versterker en de luidsprekers weg.

Voor de viering van Dankdag voor de oogst op 1 november, moesten we weer uitwijken naar de woning van fam. Smits.

Begin november overleed zr. Van Dontselaar.

1996

---

Nieuwjaarsmorgen 1 januari 1996 was de laatste dienst in het gebouw in Wold. Daarna werd het gebouw afgebroken. Op zondagmorgen was er geen dienst meer in Lelystad.

Zondagmiddag 4 februari was er dienst met Apostel Sepers.

Twee broeders uit Bussum werden aangewezen om onze gemeenschap te komen helpen: René Scholten en Ruud Metsch.
Priester Andriesse kreeg de taak om degenen die niet meer naar de dienst kunnen komen, het Heilig Avondmaal te brengen.

Zuster Tanja Schouwenaar nam op 25 februari afscheid en verhuisde met haar drie kinderen naar Heerhugowaard. De kinderen waren daarna nog wel regelmatig bij hun vader Roel Hendriksen in Lelystad.
Ook br. Buitenhuis (door de voorganger een keer de "liefste broeder in de gemeenschap" genoemd) vertrok uit Lelystad (begin maart), en ging naar een verzorgingstehuis in Tiel.

Zondag 23 maart was er een speciale dienst met confirmatie op de ongebruikelijke tijd van 3 uur 's middags met de beide apostelen.

Familie De Lange keerde in april na hun verblijf in de VS weer terug.

Apostel Sepers besteedde extra aandacht aan Lelystad. Donderdag 20 juni hield hij een dienst en aansluitend een gemeente-avond over de moeilijkheden in de gemeenschap ("Geef onze voorganger weer aan Lelystad terug"; Apostel Sepers: "We moeten vaak roeien met de riemen die we niet hebben").

In de vakantietijd, rond juli, kon 's morgens i.p.v. 's middags dienst worden gehouden.

Met ingang van 7 juli legde Priester Mulder zijn ambt "tijdelijk" neer. Priester Heeres uit Harderwijk nam zijn functie waar.

Donderdag 18 juli hield Apostel Sepers hier weer een dienst.

Marcel van den Wijngaarden en Antoinette Orsel traden in het huwelijk op 11 september.

Een vervolg op de gemeenteavond vond plaats op 24 september in Harderwijk. Ondanks de problemen waren er ook pluspunten: Lelystad had een goed koor, dat hoewel de bezetting vaak klein was, toch beter klonk dan veel andere grotere koren elders.

Familie Posthumus nam op 27 oktober afscheid en vertrok naar Helmond. Ook het pas getrouwde stel Van den Wijngaarden - Orsel nam afscheid (17 november) en vertrok naar Deventer.

Familie Smits ontving op 24 november thuis de zegen op hun 25-jarig huwelijk door Districtsevangelist Wilbers. Bijna alle broeders en zusters waren hierbij aanwezig.

Op donderdag 19 december was er een dienst met Apostel Sepers.

De laatste dagen van het jaar was er geen dienst in Lelystad en kon men uitwijken naar Harderwijk.

1997

---

Op Palmpasen, 23 maart 1997, 's middags op de ongebruikelijke tijd van 3 uur, was er een speciale dienst met confirmatie met de beide apostelen.

Op zondagmiddag 25 mei was er een dienst met Apostel Sepers.

Donderdag 26 juni was er door een misverstand geen priester, waardoor de dienst niet door ging.

Van 29 juni tot en met 3 augustus was er op de zondagen alleen 's morgens dienst, om 8.30 uur.

Donderdag 24 juli was er door een misverstand geen priester, waardoor de dienst niet door ging.

Donderdagavond 4 september was er een dienst met Apostel Sepers.

De dienst van zondagmiddag 21 september vond plaats op de ongebruikelijke tijd van 3 uur omdat er die avond een districtsdienst in Hilversum was.

Donderdag 16 oktober was er door een misverstand geen priester, waardoor de dienst niet door ging.

Ambtsbroederdiensten vonden sinds een paar maand op de zondagmiddag plaats; in die gevallen was er dan in Lelystad geen dienst, zo ook op 19 oktober.

Zondagmiddag 26 oktober was er een gecombineerde jeugddienst, officieel om 16.00 uur, maar voor degenen die de overgang naar de wintertijd vergeten zouden hebben, was het om de gewone tijd.

Apostel Sepers leidde weer een dienst in Lelystad op donderdagavond 11 december.

1998

---

Op 22 januari 1998 werd familie Van Rossum verwelkomd. Broeder Fred van Rossum had het ambt van onderdiaken.

Vanaf 29 april werd er de eerstvolgende maanden op woensdagavond dienst gehouden.

Begin mei kwam familie Kooij in Lelystad wonen. Broeder Paul Kooij had het ambt van diaken.

Sinds ongeveer begin juni was het mogelijk voor broeders en zusters die niet naar de dienst konden gaan, om de dienst in 't Lichtschip via de kerktelefoon te volgen.

Van 12 juli tot en met 16 augustus was er op de zondagen 's morgens dienst, om 8.30 uur.

Op zondagmiddag 23 augustus was er een dienst met de beide apostelen.

Vanaf september vond de zangkoorrepetitie na de weekdienst plaats i.p.v. ervoor.

Op zaterdag 19 september werd er een familiedag voor de gemeente Lelystad gehouden in het Overijsselse Hout.

Vanaf 8 oktober werden de weekdiensten weer op de donderdagavond gehouden.

De dienst van zondagmiddag 29 november werd geleid door Apostel Sepers en na afloop werd er een foto van de hele gemeenschap gemaakt.

Dinsdagavond 22 december vond de kerstviering plaats in 't Lichtschip.

1999

---

Vanaf 6 januari 1999 vonden de weekdiensten vast op de woensdag plaats.

Woensdagavond 20 januari was er een dienst met de beide apostelen.

Een week daarna diende voor de eerste maal in Lelystad en ook in het hele district Utrecht, de nieuw benoemde Oudste Klene.

In de confirmatiedienst op 28 maart, samen met Harderwijk, geleid door Oudste Klene, werden Lisette Beun en Jorim Kooij geconfirmeerd.

In april werd familie Broekhuizen, afkomstig uit Zwolle verwelkomd.

Zr. Jannie Smits, die jaren lang leed aan MS, is na euthanasie, in goed overleg met de dienaren, op 17 mei overleden. Op 21 mei werd ze gecremeerd.

Apostel Sepers en Opziener Klene dienden op zondag 30 mei in Lelystad.

Nog altijd werd op de zondagmiddag dienst gehouden maar bij bijzondere diensten zoals de ontslapenendiensten, werd uitgeweken naar Harderwijk voor de ochtenddienst.
In de vakantiemaanden werd er 's morgens 8.30 uur dienst gehouden.

Zr. Wijngaard, de moeder van zr. Alders, kwam eind oktober van Veendam naar Lelystad. Op 31 oktober was zij voor het eerst in de dienst, die geleid werd door de districtsapostel.

Nog twee mensen voegden zich bij de gemeente Lelystad: familie Tinbergen uit Maasland, de ouders zr. De Lange.

Op maandag 20 december was er in het kerkzaaltje in verzorgingstehuis De Hoven een gemeente-kerstavond.

2000

---

In het begin van 2000 werd zr. Zoutendijk met haar zoontje verwelkomd: afkomstig uit Ermelo en daarna woonachtig in Swifterbant.

Wat later in dat jaar werden nog een aantal broeders en zusters verwelkomd: zr. Berentse, afkmstig uit Naarden-Bussum, fam. Breggeman, afkomstig uit Rotterdam, br. Besselse, afkomstig uit Utrecht-Zuid en (in Swifterbant wonend) zijn dochter zr. De Rooij met zoontje, eveneens uit Utrecht-Zuid.

In een distictsdienst in Hilversum, op 26 maart, kreeg br. Kooij het priesterambt en br. Van Rossum werd diaken.

De confirmatiedienst met de oudste op 16 april was gezamenlijk met Harderwijk. Voor de gemeente Lelystad werd Joris Beun geconfirmeerd.

Zr. Wijngaard, nog niet zo lang in Lelystad, overleed op 22 april en werd gecremeerd op 27 april.

Priester Andriesse nam op zondag 21 mei afscheid, voor wat betreft zijn taken in de gemeente Lelystad.

In de zomer kwamen br. A. Breggeman, de broer van br. H. Breggeman en fam Koerts Meijer uit Purmerend naar Lelystad.

Ook familie Engels vestigde zich in Lelystad.
Op 1 oktober, Dankfeest voor de oogst, in een dienst met de opziener, werd br. W. Engels aanvaard en zijn (stief)dochtertje Mirjam gedoopt.
In de NAK werd het Dankfeest voor de oogst voortaan op de eerste zondag van oktober gehouden, maar niet in andere kerken, daardoor moest de dienst van 1 november een dag verzet worden naar de donderdag.

Dinsdagavond 19 december was in 't Lichtschip een uitgebreide kerstviering.

2001

---

In een dienst met de opziener en de oudste, op 1 januari 2001, werd bekend gemaakt dat onze voorganger, Pr. Heeres om persoonlijke redenen het voorlopig wat rustiger aan moest gaan doen. Pr. Kooij nam zijn taken in Lelystad waar.

Op zondagmiddag 4 februari, in een dienst met Apostel Sepers, werden 3 personen verzegeld: br. Willy Engels, Mirjam Engels en Vincent, het zoontje van zr. W. de Rooij. Br. Peter Koerts Meijer werd in zijn ambt als onderdiaken bevestigd.

Op 22 maart overleed br. H. Aalders. Op 27 maart werd hij gecremeerd.

Op Palmpasen, 8 april, was er een confirmatiedienst samen met Harderwijk. Voor Lelystad werd Jeffrey Halfhide geconfirmeerd.

Op zondag 22 april was er in Lelystad een (jeugd)dienst met onze districtsapostel en opziener, met de voorstelling van de nieuwe jeugd.

Br. Fred van Rossum kreeg in een dienst op 4 juli in Harderwijk, met de districtsapostel en de opziener, het priesterambt.

Nadia Zoutendijk, op 3 mei geboren, werd op zondag 8 juli gedoopt.

Door een misverstand was er zondagmiddag 12 augustus geen priester maar de dienst werd op volwaardige wijze geleid door onderdiaken Koerts Meijer.

Op een gemeentemiddag, na de dienst op zondagmiddag 2 september, werd de (voor een deel nieuwe) taakverdeling besproken. Br. Hendriksen bleef de belangrijkste broeder op muzikaal gebied. Br. M. van Keulen en br. W. Engels volgden (om de beurt) br. T. Smits op als deurwachter.

In de herfst kwam br. F. Bulthuis naar Lelystad.

In de dienst van 10 oktober repeteerde en speelde voor het eerst sinds lange tijd weer een orkestje.

Door een kleine brand in ’t Lichtschip moest voor de eerste twee diensten in november uitgeweken worden naar Harderwijk.

Zondag 23 december werd zr. C. van Doorn voorgesteld, afkomstig uit gemeente Harderwijk.

Donderdagavond 30 december werd er een kerstavond gehouden.

2002

---

Samen met Harderwijk was er in Lelystad op 24 maart dienst met confirmatie; voor Lelystad werd Sanne Breggeman geconfirmeerd.

Op zondag 7 april was er een districtsjeugddienst in Lelystad, met o.a. een herder uit Zuid-Afrika.

Vanaf 2 juni werd er om 16.00 uur i.p.v. 17.00 uur dienst gehouden.

Familie Van den Wijngaarden, die in 1996 naar Deventer vertrok, keerde eind juni terug naar Lelystad.

Br. R. Hendriksen vertrok naar Breda en nam op 29 september officieel afscheid.

Nadat ook dit jaar diverse keren uitgeweken moest worden naar Harderwijk, was op woensdag 2 oktober de laatste dienst in ’t Lichtschip.

Zondag 6 oktober, Dankdag voor de Oogst, was de eerste dienst in het kerkzaaltje van verzorgingshuis De Hoven. Voortaan konden alle diensten op de normale tijden gehouden worden. Voor iedere dienst moest de zaal klaargezet worden maar behalve de eigen spullen hoefde het na afloop niet meer opgeruimd te worden.

Dat najaar waren er twee thema-avonden, bij fam. De Lange en fam. Tinbergen.

Zr. M. Doorgeest vertrok naar Zeeland en nam op 10 november afscheid.

In een gedenkwaardige dienst op zondag 17 november (voor een keer op de middag) die een feestdienst had moeten worden, geleid door Apostel Sepers en Opziener Klene, werd eerst Nadia Zoutendijk verzegeld en Marleen van den Wijngaarden gedoopt en verzegeld. Voor de gemeente Lelystad werden aan het eind van de dienst onverwachts de volgende wijzigingen bekendgemaakt. Priester Heeres kon om gezondheidsredenen niet langer voorganger van Lelystad meer zijn. De nieuwe voorganger van Lelystad werd Priester Van der Laan uit Voorthuizen. Priester Kooij werd voortaan in gemeente Harderwijk ingezet.

Broeder Bulthuis en zuster Boelsma die inmiddels al deel uit maakten van de gemeente Emmeloord, namen op 27 november officieel afscheid.

Men was al lang bezig om het ledenbestand van de NAK te automatiseren. Er kwam een regeling met de gemeenten om verhuizingen, huwelijken e.d. door te geven aan de NAK en andere kerken die zich bij SILA hadden aangesloten. Dit was vooral van belang voor de slapende leden. Ook werd het één en ander bij de broeders en zusters geverifieerd.

In de dienst van zondag 8 december kregen Dominique Kooij en Martin van Dijk de verlovingszegen. In dezelfde dienst namen Pr. Heeres en Pr. Kooij afscheid.

De kerstviering op zondag 22 december, eind van de middag, werd samen met Harderwijk in het nieuwe gebouw in Harderwijk gevierd.

Doordat het opheffen van de gemeente Naarden-Bussum, werd een aantal broeders en zusters uit Almere bij gemeente Lelystad gevoegd. Op 25 december werden ze voorgesteld:
    Pr. i.r. F. van der Groen
    Zr. N. de Jonge
    Zr. J. Schouwenaar
    Zr. A. Sibbing
    Zr. A. Wetzel (niet aanwezig)

2003

---

Onder leiding van de voorganger werd op 21 januari 2003 een gemeente-avond gehouden. Er was ontevredenheid over de gang van zaken aan het slot van de feestelijke dienst van 17 november 2002. Ook werd gesproken over de huidige locatie: i.h.a. was men gematigd positief, al was de akoestiek slecht en was er vaak geluid uit de naastgelegen eetzaal te horen. Men bleef dus zoeken naar een betere locatie.

Omdat br. Engels steeds vaker verstek moest laten gaan als deurwachter, nam br. Hans Breggeman vanaf april zijn plaats als deurwachter in, afwisselend met br. Van Keulen.

Vanaf mei was er steeds op de eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken voor wie dat wilde.

In de eerste helft van 2003 werden een aantal thema-avonden gehouden, steeds bij iemand anders thuis.

Op woensdagavond kwam het wel eens voor dat De Hoven het kerkzaaltje zelf nodig had of dat er in de eetzaal ernaast een zang- of muziekavond was. In die gevallen kon er uitgeweken worden naar de vergaderruimte. In principe werd zoiets van tevoren doorgegeven maar dat vergat men wel eens zodat dan toch nog snel de vergaderruimte vlak voor de dienst gereed gemaakt moest worden.

Familie Orsel, de ouders van zuster Van den Wijngaarden, kwam in augustus in Lelystad wonen. Herder Orsel i.r. was lange tijd voorganger van Veendam.

Op zondagmiddag 7 september was er een barbecue bij zr. Van Doorn.

Er waren in die periode drie sterfgevallen:
    Br. J. Hendriks († 24-09-2003)
    Zr. E. Vente († 11-10-2003)
    Br. Reindert de Vries, zoon van zr. E. Janse († 27-10-2003)

In oktober moest een paar keer uitgeweken worden naar Harderwijk.

Op 25 oktober werd de inventaris van de gemeenschap Lelystad uitgebreid met een camera plus monitor. Op zondagmorgen kon in het vervolg een van de kleine kamertjes ingericht worden als crèche waarin de dienst te volgen was.

Begin december werd een gemeente-avond gehouden. Veel praktische zaken werden besproken. Er was zorg over de negatieve trend in het ledenaantal en het offer, ook landelijk.

Zondag 7 december diende Apostel De Bruijn in Lelystad.

De jaarlijkse kerstviering was op zondagmiddag 21 december, in het kerkzaaltje.

2004

---

In februari werd begonnen de zangkoorrepetities op de maandagavond te houden: de 1e, 3e en eventueel 5e maandag van de maand.

Familie Stad en familie Kranghand, die jaren geleden ook tot gemeente Lelystad behoorden, konden opnieuw begroet worden. Eind maart werden ze officieel voorgesteld.

Vanaf herfst 2004 speelde er voor de zondagsdienst een klein orkestje.

Op 3 oktober, Dankdag voor de Oogst, was er doop en opname van Ingeborg en Amber Lups, de vrouw en het dochtertje van br. Peter Lups.

De benaming bloemenoffer werd vervangen door activiteiten- en bloemenoffer om meer recht te doen aan de realiteit.

Ook dat jaar was er weer een kerstviering in De Hoven, op zondagmiddag 19 december.

2005

---

In de eerste helft van 2005 namen zr. Elly Janse en fam. Mulder afscheid van de Nieuw-Apostolische Kerk en dus ook van onze gemeenschap.

Chris Breggeman gaat "stage lopen" als deurwachter.

Op Palmzondag, 20 maart, werd die middag weer een dienst gehouden in ’t Lichtschip. Er werden zes jeugdigen geconfirmeerd:
    Chris en Marc Breggeman,
    Jessica, Sander en Silvia Kranghand en
    Jennifer van Rossum.

Zondag 17 april werd Ben Malagride, de vriend van Sanne Breggeman, gedoopt.

De mini-jeugddag op Hemelvaart (5 mei) werd in Lelystad gehouden. De ochtenddienst met de opziener was in de school de Arcus, waar ook de gemeenschap Lelystad voor was uitgenodigd.

Zondag 8 mei (moederdag) werd Louise van den Wijngaarden (geboren op 23 januari) gedoopt.

In een dienst met de districtsapostel, op zondag 26 juni, werden vier personen verzegeld: Ingeborg en Amber Lups, Ben Malagride en Louise van den Wijngaarden.

Het tweede kind van familie Lups, Thijmen, werd op 9 oktober door de voorganger gedoopt.

De jaarlijkse kerstviering in De Hoven was op zondagmiddag 18 december.

De bejaarde zuster Kooyman is van Amsterdam Osdorp naar verpleeghuis 't Laar overgebracht en werd dus lid van gemeente Lelystad.

Br. Marlex van Keulen en zr. Anneke Alders zijn op 30 december op Hawaii in het huwelijk getreden.

2006

---

Demetra, het tweede kind van fam. De Rooij, dat op 6 november was geboren, werd in de dienst van 15 januari door de voorganger gedoopt.

In februari kwam zr. A. Buitenkamp, de moeder van zr. Breggeman, in Lelystad komen wonen.

In een gemeente-avond op 13 maart, geleid door Opziener Klene, werden een aantal belangrijke veranderingen bekend gemaakt die in de dienst van 30 april effectief werden. Priester Van der Laan nam afscheid als voorganger van Lelystad. Omdat in district Utrecht geen goede oplossing was te vinden, werd gemeente Lelystad bij district Amsterdam gevoegd. De voorganger van Den Helder, Priester Scherpenzeel uit Andijk, werd ook de nieuwe voorganger van Lelystad. Voor de lopende activiteiten op districtsniveau, kwam er een overgangsperiode.

Br. Marlex van Keulen en zr. Anneke Alders zie eind vorig jaar waren getrouwd, kregen op 25 juni de huwelijkszegen van (op verzoek van het bruidspaar) Opziener Klene.

Het zangkoor werd lange tijd geleid door br. P. Koerts Meijer of br. W. Tinbergen. Op 3 september werd zr. E. Zoutendijk de vaste dirigent.

Br. J. Halfhide werd als beroepsmilitair naar Afghanistan uitgezonden.

Op woensdag 8 november was er een dienst met de districtsapostel. Hierin werden twee kinderen verzegeld: Thijmen Lups en Demetra de Rooij. Broeder P. Koerts Meijer die tot dan toe het ambt van diaken had, ontving het priesterambt. Twee nieuwe diakenen werden benoemd: Br. H. Breggeman en br. M. van Keulen.

Bij familie Scherpenzeel in Andijk werd op zondagmiddag 19 november een themamiddag gehouden met als thema gemeenschap.

In december konden eerst br. en zr. Deubel uit Harderwijk worden verwelkomd in de gemeenschap Lelystad en later fam. Baving met twee kinderen uit Emmeloord; een voor Lelystad nieuw maar gemakkelijk op te lossen probleem was dat Christiaan glutenvrije hosties moest hebben.

Tijdens de kerstviering in De Hoven op 23 december, werden o.a. babyfoto's getoond van veel broeders en zusters, en men moest raden van wie ze waren.

2007

---

Een zuster, Anita Bijl, die in het verleden in gemeente Amsterdam gevolgd had, begon in maart de diensten in Lelystad te bezoeken.

Tijdens een gecombineerde dienst in Hoorn werden op 1 april Lisa Koerts Meijer en Tobias van Rossum geconfirmeerd.

Doordat men De Hoven ging verbouwen, konden we daar niet langer dienst houden. Veel zoeken naar een eigen gebouw resulteerde in de onbevredigende oplossing van een terugkeer naar 't Lichtschip met een aanvangstijd voor de zondagsdienst van 13 uur. Meestal konden we dienst houden in de mooie grote zaal maar soms moesten we uitwijken naar een kleinere zaal. De eerste dienst was die van Goede Vrijdag 6 april.

Aan onze gemeenschap werden op 3 juni voorgesteld: zr. Liesbeth van der Laan uit Utrecht en haar kleindochter Eliza.

Op 8 juli was er voor de gemeenschappen Lelystad en Den Helder een gezellige middag georganiseerd op het recreatieterrein bij Wervershoof en daarna was er een barbecue bij fam. Scherpenzeel.

In de dienst van het Dankfeest voor de Oogst, op 30 september, werd Angelo, het kind van Ben Malagride en Sanne Breggeman, gedoopt. Tevens werden zr. Jacqueline Meeboer uit Apeldoorn en haar vriend Arjan aan onze gemeenschap voorgesteld. Jennifer van Rossum werd hulpdirigent, na haar ervaring met het kinderkoor.

Opnieuw dit jaar begon een zuster die vroeger Apostolisch was, in Lelystad de diensten weer te bezoeken. Dit keer was het Grietje van der Wal, die in Lemmer gevolgd had.

Twee sterfgevallen: zr. T.J.W. Kooyman - Rijkens overleed op 20 oktober, en zr. M.J. Westerhelweg - van Kuik overleed op 15 november.
In een dienst met de districtsapostel, op 2 december, werd Angelo Malagride verzegeld.

2008

---

Op palmzondag, 16 maart, werd Mandy Baving geconfirmeerd.

In de dienst van Goede Vrijdag, 21 maart, met Apostel Klene, nam Priester Scherpenzeel afscheid als voorganger. Oudste N. Klene werd de nieuwe voorganger.

Op woensdag 25 juni, waren door een misverstand in de vakantieperiode veel zalen bezet. Toch konden we in één van de kleine zalen na wat improviseren dienst houden. In die dienst nam fam. Deubel afscheid van gemeente Lelystad omdat de afstand te groot was en zr. Zoutendijk stopte als dirigent.

Woensdag 13 augustus was er een dienst met de districtsapostel.

Eind augustus kwam br. Erwin Veenhuyzen met zijn gezin naar Lelystad en ging regelmatig de diensten volgen.

Nadat broeder en zuster Tinbergen op 31 juli 50 jaar getrouwd waren, kregen ze in de dienst op 14 september de gouden huwelijkszegen.

Eindelijk hadden we een nieuwe locatie waar we op de normale tijden dienst konden houden. Wij huurden gedeelte van het Centrum Biologische Landbouw aan de Bronsweg. Op het Dankfeest voor de Oogst, op 1 oktober, was de eerste dienst.

Op de eerste adventzondag werd broeder Erwin Veenhuyzen in onze gemeenschap voorgesteld nadat hij samen met zijn gezin in augustus in Lelystad was komen wonen.

Br. Van Keulen was meestal deurwachter. Br. Malagride was het hele jaar mededeurwachter, tot de zorg voor zijn zoontje teveel tijd vergde.

2009

---

Zr. Monique Landsmeer, de dochter van de bij velen nog bekende Priester Landsmeer, ging in februari in Dronten wonen en volgde sindsdien hier de diensten.

Op zondag 15 februari was er een dienst met Apostel Klene.

Zondag 8 maart was er een "dag voor jeugd en vrienden" in de Arcus. De dienst werd om 13 uur in de Arcus gehouden.

Onze nieuwe broeder Adrie Kasteleijn werd opgenomen en gedoopt op zondag 29 maart door onze voorganger.

Op zondag 19 april werd er dienst gehouden in de Arcus, bij de try-out van de a.s. Europese jeugddagen.

Op zondag 17 mei was er een dienst met Apostel Klene.

Br. Kasteleijn werd verzegeld op woensdag 27 mei door Apostel De Bruijn.

Ben Malagride en Sanne Breggeman trouwden op 24 augustus en ontvingen in de dienst van 13 september de huwelijkszegen.

Het jeugdlid uit district Utrecht, Julio Vosters uit Amersfoort, woonde kort in Lelystad en volgde de diensten.

Na het dankfeest voor de oogst, op 4 oktober, was er aansluitend een presentatie over gemeente-opbouw, door br. Veenhuyzen.

In de districtsdienst van 15 november ontving br. Herman Baving het ambt van diaken.

Zondag 20 december, 4e advent, werd na de dienst een kerstbrunch gehouden.

2010

---

Op zondag 10 januari werd Stefano gedoopt, het tweede kind van Sanne en Ben Malagride.

Een dagje uit naar het klooster in Hierden, op zaterdag 16 januari, dat aanvankelijk voor de kinderen en de jeugd was bedoeld, konden ook volwassenen aan meedoen en het werd een groot succes.

Woensdag 10 februari werd Stefano verzegeld door de districtsapostel.
Zr. De Jonge uit Almere nam die dag afscheid; zij vertrok naar een tehuis in Amersfoort.

Op maandag 17 mei was er een thema-avond met als onderwerp "openheid".

Zr. Jacqueline Meeboer en Arjan Westerink trouwden op 18 augustus in Apeldoorn en op zondag 22 augustus werd het na de dienst met gemeenschap Lelystad nog eens gevierd.

Na de dienst van 17 oktober was er een vervolggesprek over gemeente-opbouw, mede naar aanleiding van een enquête. Br. Veenhuyzen heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

In de dienst van 21 november kreeg br. Erwin Veenhuyzen het ambt van diaken door Ap. De Bruijn.

De nieuwe liturgie werd overal ingevoerd en dus ook in Lelystad. De eerste dienst met de nieuwe liturgie was op zondag 28 november.

De gebruikelijke kerstviering was dit jaar op 19 december, na de dienst.

2011

---

Op 3 april, in een gecombineerde dienst is Hoorn, werd Pr. Koerts Meijer tot voorganger van Lelystad benoemd.

Op Eerste Paasdag, 24 april, werden Christiaan Baving en Robin Koerts Meijer geconfirmeerd.

Er waren vier diakenen en het plan werd gemaakt om in koppeltjes van twee de broeders en zusters te gaan bezoeken. Helaas ging dat niet door. Kort daarna werd bij br. Marlex van Keulen darmkanker met uitzaaiïngen in de lever geconstateerd, zodat hij langdurig in het ziekenhuis verbleef en thuis moest revalideren. Hij kwam zondags wel terug in de gemeenschap en kon ook daar zijn taken wel weer grotendeels op zich namen, maar door darmproblemen kon hij 's avonds buitenshuis eigenlijk niets doen, terwijl de meeste activiteiten voor een diaken juist 's avonds plaatsvinden. Zijn activiteiten met de computer, zoals het samenstellen van de Wijzer, en op internet, zoals het verzorgen van de plaatselijke website en de maandadministratie, kon hij wel doen.

Op zondag 10 juli was er hier in Lelystad een dienst voor kinderen en tieners plus een middagprogramma.

De moeder van Elisa, Marjoleine Schreuder, kwam in Lelystad wonen maakte sindsdien deel uit van onze gemeenschap.

In een feestelijke dienst op 24 juli, die geleid werd door Oudste Klene, werd Yvonne Panjer - van der Zwaan opgenomen in onze gemeenschap en kregen zij en br. Sijpko Panjer de huwelijkszegen nadat ze kort hiervoor getrouwd waren.
Broeder en zuster Evert en Minna Stad, die in 1987 in Lelystad waren komen wonen en lange tijd in Harderwijk hadden gevolgd, volgden sinds een paar weken weer in Lelystad.

In de zomer werden er twee baby's geboren. Zr. Landsmeer en haar partner Patrick kregen een dochter: Myrthe Lise, op 28 juli.
Br. en zr. Panjer kregen ook een dochter: Evie Marika, op 24 augustus.

Op woensdag 12 oktober was er een dienst met Apostel Klene.

Op zondag 4 november heeft familie Breggeman de zegen op hun 25-jarig huwelijk gekregen.

Evie Panjer werd op 13 november gedoopt.

De jaarlijkse kerstviering werd gehouden op zondagmiddag 18 december, na de kinderdienst, in de vorm van een brunch; zr. Ingeborg Lups had de leiding.

2012

---


Na een uitstel wegens ziekte werd op zondag 15 januari Myrthe Landsmeer gedoopt.

Br. Erik Wilthof en zijn gezin waren een tijdlang zoekende naar een geschikte NAK-gemeente en koos uiteindelijk voor Lelystad.

. . .